تجزیه و تحلیل عملکرد کارخانه های کارخانه سیمان حنا