قفل از راه دور را شروع کنید و جلوی موتور سیمان را متوقف کنید