استثنایی chtcad1360 کامیون توزیع آسفالت رقیق سازگار با محیط زیست