تفاوت بین سیمونس استاندارد سر کوتاه و سیمونز استاندارد